ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει για τις επεξεργασίες που διενεργεί το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του. Ειδικότερα το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσφέρει, στο πλαίσιο της αποστολής του, προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης στον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα αυτά και την απονομή πιστοποιητικών είναι απαραίτητο να υποβάλετε στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι απαραίτητο να υποβάλετε την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Κατηγορίες δεδομένων Σκοπός Νόμιμη Βάση Αποδέκτες Χρόνοι Τήρησης
Δεδομένα συμμετοχής[1] H αξιολόγησή σας και την πιθανή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα για το οποίο υποβάλατε αίτηση Άρ.6 παρ.1 περίπτωση β. του ΓΚΠΔ 1. Εκτελούντες την επεξεργασία:

• πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών: εταιρεία

• πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting), υπολογιστικού νέφους (cloudproviders)

• πάροχοι υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

2. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλαγής

3. Δικηγόροι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δικαιωμάτων της Πλατφόρμας και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της

4. Δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι

20 έτη
Δεδομένα εκδήλωσης ενδιαφέροντος[2] Μελλοντική ενημέρωσή σας σχετικά με το ίδιο ή συναφές θεματικό αντικείμενο Άρ.6 παρ.1 περίπτωση α’ του ΓΚΠΔ[3] Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας

 

Τα δικαιώματά σας

 

Πρόσβαση Διόρθωση
Διαγραφή Περιορισμό

 

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

Για την υποβολή αιτημάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΥΠΔ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κα. Φατσή Αγάπη, Τηλ. : . 210-4142481, Email: kedivim@unipi.gr

 

Εποπτική Αρχή

Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για την υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητες της, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

 

 

[1]Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, ΑΦΜ, δεδομένα εκπαιδευτικού ιστορικού κ.ο.κ.

[2]Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

[3]Η συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερη, καθώς οι καταρτιζόμενοι δύνανται να μην συναινέσουν χωρίς συνέπειες από την άρνησή τους αυτή