Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» είναι το πληρέστερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης στο αντικείμενό του. Απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδρυμάτων πληρωμών, χρηματιστηριακών εταιρειών και γενικότερα σε στελέχη νομικών προσώπων που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε μονάδες κανονιστικής συμμόρφωσης του εν γένει χρηματοοικονομικού τομέα και στοχεύουν σε υψηλού επιπέδου επιμόρφωση και εξειδίκευση σε επαγγελματικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Εστιάζει στην ανάλυση των συγγενών φαινομένων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσα από την εμβάθυνση στις επιμέρους τυπολογίες τους, την παρουσίαση υποθέσεων (case studies), την επισήμανση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αναγνώριση μίας ύποπτης συναλλαγής / δραστηριότητας (suspicious transaction / activity) και τις μετέπειτα ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν (δέουσα επιμέλεια, αναφορά στις αρμόδιες αρχές κλπ.).
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα, παρέχει όλα τα “εφόδια” που χρειάζονται τα απασχολούμενα στους σχετικούς τομείς στελέχη ώστε να αναγνωρίσουν, να καταγράψουν και να παρακολουθήσουν δραστηριότητες που ενδεχομένως συμβάλλουν στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καθώς και να προσδιορίσουν τυχόν τρωτότητες ή αδύνατα σημεία (vulnerabilities) του υπάρχοντος περιβάλλοντος ως προς τα φαινόμενα.

ΦΙΛΤΡΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ